Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Mannskapskommunikasjon og fraseologi

Effektiv fraseologi er viktig for å unngå misforståelser i mannskapskommunikasjon. Fraseologien er standardisert og ordene/frasene som benyttes er utformet på en slik måte at de ikke likner på hverandre, eller kan blandes sammen.

Definisjoner

Origo

Stedet der piloten er plassert geografisk. Dette er også det primære avgangs- og landingsstedet for VLOS operasjoner.

For BVLOS operasjoner vil dette primært være geografisk sted for «mission control center» (operasjonskontrollsenteret)

Remdep (Remote Departing Point) Geografisk startsted for UA under BVLOS operasjoner, som ikke foregår VLOS under start.
Homepoint Innprogrammert landingssted for automatisk landing
Destination (Siste) geografiske landingssted for avslutning av operasjon
Height Høyde over bakkenivå (AGL)
Altitude Høyde over havets middelvannsnivå (AMSL)
Måleenhet Det må bestemmes hvilke(n) måleenhet(er) som skal benyttes under oppdraget (feet eller meter, NM eller km etc.)

 

Luftfartøyet

Det er vanlig at luftfartøyet har eget kallesignal, f.eks. LC-UAV, LN-0171, Dragonfly-01 o.l.), som benyttes når man ønsker å kommunisere hva UA gjør (f.eks. Dragonfly zero-one taking off), eller hvor den er (f.eks. Dragonfly zero-one passing waypoint zulu-one-four, 400feet, heading waypoint zulu-one-fife).

Mannskapet

For å kunne vite hvem som gir en beskjed, og hvem som skal motta den, er funksjonelle kallesignaler fornuftig å bruke. De er universelle og uavhengig om det er Per, Pål eller Espen som bekler funksjonen i øyeblikket.

Fellesmeldinger trenger derimot ingen avsender eller adresse.

Callsign Engelsk Norsk Beskrivelse/forklaring
P1 (Papa one) Commander Kaptein Ansvarlig pilot
P2 (Papa two) Pilot Styrmann 2, 3 osv. Brukes hvis det er flere  piloter på operasjonen (PIC)
S1…9 (Sierra one…niner) Sensoroperator Sensop 1, 2, osv. Sensor-/kameraoperatør
V1…9 (Victor one…niner) Visual observer Visuell observatør Skal rapportere om risikoforhold på bakkenivå
A1…9 (Alfa one…niner) Airspace observer Luftromsobservatør Skal rapportere om risikoforhold i luften
Nav Navigation officer Navigatør Større operasjoner kan benytte navigatør
Com Communication officer Kommunikasjonsanvarlig Større operasjoner kan benytte kommunikasjonsansvarlig på flyradio, eller at en luftromsobservatør har denne funksjonen

 

Fraser og fraseologi

Fonetisk alfabet

Det fonetiske alfabetet gir et internasjonalt, standardisert bokstaveringssystem som alle i luftfart benytter.

Det øker "lesbarheten" i meldingene betydelig. 

  Fonetikk UTTALE   Fonetikk UTTALE   Fonetikk UTTALE
A ALFA alfa K KILO ki'lo U UNIFORM junifåm
B BRAVO bra'vo L LIMA li'ma V VICTOR viktå'
C CHARLIE tcha'li M MIKE maik' W WHISKEY vis'ki
D DELTA del'ta N NOVEMBER no'vembe'r X X-RAY eks'rei
E ECHO 'ekko O OSCAR åska' Y YANKEE jæn'ki
F FOXTROT fåks'tråt P PAPA pa'pa Z ZULU tsu'lu'
G GOLF gålf Q QUEBEC kebekk Æ ÆGIR æ'gir
H HOTEL ho'tell R ROMEO ro'mio' Ø ØRNULF ør'nulf
I INDIA in'dia S SIERRA si'er'a' Å ÅGOT å'gåt
J JULIET dzju'liet T TANGO tang'go      

 

Øv godt på det fonetiske alfabetet. En metode er å bokstavere tilfeldig tekst du finner i aviser, bøker og lignende, fortløpende. Etter litt øvelse går det greit. Denne kunnskapen er for øvrig noe du kan benytte i det daglige også, hele livet ut.

Siffergrupper

Vi gir her noen eksempler på hvordan siffergrupper skal uttales:

Siffergruppe Skal uttales slik:
90 niner, zero
100 one hundred
150 one fife zero
2000 two thousend
2200 two thousend two hundred
2800 two thousend eight hundred
2850 two eight fife zero

 

Bruk av klokkereferanse

Tallene 10, 11 og 12 eksisterer ikke innen luftfart som tallverdier for angi en høyde, avstand o.l., men urskiven som referanse i horisontalplanet er svært nyttig, og godt etablert blant flygere.

For å kunne informere om at f.eks. mennesker trenger inn i et område som kan true tryggheten for disse, kan en VO benytte klokkereferanse i forholdt til hvilken retning piloten står vendt i øyeblikket, f.eks.

"Person at four o'clock, distance one hundred"

i en situasjon der mennesker kommer inn fra høyre, litt skrått bakfra, 100m avstand, i forhold til piloten.

Et bemannet luftfartøy kan bli observert av VO eller AO og rapportert som eksemplet over viser.

Her, en viktig ting: Metoden med urskive kan bare brukes hvis observatøren er helt sikker på hvilken retning piloten står vendt. Hvis ikke skal referanse i den nevnte situasjonen oppgis i forhold Nord, enten ved kardinalretning (nord, øst, syd, vest) eller på samme måte som for angivelse av vindretning (tre siffer) f.eks. 

"Traffic east, heading west, thousend feet, decending"

En annen ting: Det krever trening i å anslå høyden til et annet fly. Hvis du ikke er rimelig sikker på høyden, la heller være å oppgi.

TIPS: Bruk flightradar24.com som trening når du er ute å observerer et fly i luften, men husk at her er høyden oppgitt AMSL, slik at du må legge til din "elevasjon".

Tilbakelesing (bekreftelse)

Viktige ordre og opplysninger krever at mottakeren gjentar hva utsender har sagt, for å sikre at begge har forstått hverandre. I fraselisten under vil du se at flere fraser både kan være en ordre, og en tilbakelesing for bekreftelse.

Hovedregel er at alle endringer eller status knyttet til:

  • Retning
  • Høyde
  • Fart (airspeed)
  • Sensor og kamerakontroll

alltid skal leses tilbake som bekreftelse.

Eksempel: 

Kameraoperatør: "Close in slow, one zero" (meters)

Pilot: "Closing in slow, one zero"

Multicrew

Operasjoner med to piloter krever i tillegg tilbakelesing/bekreftelse av:

  • Trottlestilling
  • Handover
  • Modusendringer

 

Engelsk Norsk Merknad, forklaring
Klargjøring og oppstart
Comcheck Komkontroll Test av kommunikasjonskontakt og -kvalitet. Som oftest fra fartøysjef eller kommunikasjonsansvarlig (hvis slik mannskapsfunksjon eksisterer). 
Victor two, read you fife Victor to leser deg fem Samtlige svarer med sitt kallesignal etter mannskapsrekkefølgen over og med kvalitetsskala (1=veldig dårlig, 5=utmerket)
Papa one, Crew standby Mannskap Avvent! Medlemmene av mannskapet responderer med eget kallesignal.
Papa one, Crew ready Mannskap klare! Hvis noen i mannskapet ikke er klare eller det er en grunn til ikke å starte (f.eks. et feilvarsel etc.) skal medlemmet innlede med kallesignal og deretter opplyse om årsak - ellers skal alle forholde seg tause.
System alive Strømsatt! Skal sies før det iverksettes. UA blir strømsatt (batteri tilkoplet), strømbryter slås PÅ, flightkontroller initialiseres, GNSS innhenter sat's m.m.
Ready (for departure) Klar (til avgang)  
Motor start Starter motor(er) Skal sies før det iverksettes
Avgang, utflyging og transportfase
Taking off Avgang Skal sies før det iverksettes
Airborne I Luften Benyttes etter at luftfartøyet har kommet i sikker høyde, 10-15m og test av styrerespons er gjennomført
(changing to) Auto Auto Slår over til automatisk kontroll (autopilot)
Ferry (to waypoint...) Ferge (til veipunkt) Flyging mellom avgang-/landingssted og operasjonsområdet der den produktive delen av flygingen foregår.
Under oppdrag
Mission start(ed) Oppdrag påbegynt Den produktive delen av operasjonen påbegynnes
All green Alle grønne Alt er normalt (ingen gule eller røde varsler)
Warning….. Varsel….. System, vær, unormal tilstand
Speed down/up Øk/Reduser hastighet Endre HORISONTAL hastighet
Expedite Utfør raskest mulig… Utfør raskest mulig… umiddelbart det du er i ferd med å gjøre/utføre
Maintain (speed or altitude) Fortsett i (eller hold) samme… Fortsett videre i eller hold samme høyde eller hastighet
Climb(ing) to… Klatre(r) til… Stiger til en bestemt høyde
Heading… Styrer mot… Veipunkt, kompasskurs (tre siffer) eller kardinalretning
Decend(ing) to… Synk(er) ned til… Reduserer høyden til en bestemt høyde
Overhead Rett over Rett over visuell observatør (callsign) eller entydig geo-punkt
Playtime Oppdragstid Gjenværende tid før landing. 1:10 oppgis som ONE PLUS TEN
Remaining (charge, fuel...) Gjenværende Brukes som spørsmål, rapportering eller bekreftelse av gjenværende drivstoff eller batterinivå. Oppgis vanligvis i liter, prosent eller spenningsnivå.
Monitor (and report if...) Følg med på (og rapportér hvis...) Følg med på.. f.eks. motortemperatur og rapportér hvis....
Proceed (until adviced) Fortsett videre (til jeg sier fra)  
Close in f.eks. slow Fly nærmere, sakte Fly inn mot objekt (sakte, middels, raskt)
Pull out f.eks. fast Trekk ut, raskt Fly vekk fra objekt (sakte, middels, raskt)
Zoom (in/out) f.eks. 35 Zoom (inn/ut) f.eks. 35 Zoom ut til 35mm (brennvidde) eller i prosent
Pan (left/right) f.eks. 10 (deg.) Pan venstre/høyre f.eks. 10 grader Panorér venstre 10 grader (relativt til norm flygeretn.)
Tilt (up/down) f.eks. (45 deg.) Tilt opp/ned 45 grader Tilt ned 45 grader (relativ til horisont)
Capture(d) Plukk(et) Bilde eller videoinnhenting
Focus Fokus Sjekk hvis bilde/video er uskarpt
Accuire(d) Innhent(et) Iverksett datainnhenting/innhentet (generelt)
Deadeye FPV dødt FPV-kamera ute av funksjon, men sensorvideo eller kamera fungerer
Eyeopen FPV fungerer FPV-kamera fungerer
Hollow Linktap Tapt videolink og FPV
Mission end(ed) Oppdrag avsluttet Den produktive delen av operasjonen avsluttes
Innflyging, landing, stopp og avstengning
(changing to) Manual Manuell UA styres manuelt (autopiloten er frakoplet)
Approaching Kommer inn Annonseres i god tid før landingsinnlegget, for at mannskap på bakken skal få tid til å komme i posisjon eller flytte seg.
Vegas (request) Vegas (Ber om) Bakkelys for belysning av avgangs-/landingssted
Enter(ing)/Turn(ing)… Går inn i/svinger til Downwind (medvind), Base (base), Final (finale)
Landing Landing Sies umiddelbart før landing
Stopped Stoppet Skal sies etter at motorene har stanset/prop. står stille
Power down Strømløs Driftsbatteri er frakoplet fysisk og UA er sikret mot utilsiktet start.
Operation terminated Operasjon avsluttet Landet for godt og avsluttet
Multi pilot (tilbakelesing obligatorisk)
Your controls (my controls) – (Your controls) – My controls Din kontroll (min kontroll) - (din kontroll) - Min kontroll Overlate styrekontroll til co-pilot etter anmodning/bekreftelse eller motsatt.
Power set idle/half/full Trottle tomgang/halv/full Opplysning om trottlestilling før handover
Mode loiter/manual/auto/stabilize Modus loiter/manuell/auto/gyro Opplysning om endring av flygemodus. Loiter = GNSS posisjonering og høydehold.
Generelle fraser
Standby Vær klar Vær oppmerksom - instruksjoner kommer om kort tid
Confirm Bekreft Ber om bekreftelse på.....
Verify Verifisér Undersøk følgende...
Abort Stans Stans umiddelbart det du er i ferd med å gjøre/utføre
Cancel Annulér  
Disregard Se bort fra F.eks. "min siste melding"
Correction... Korrigerer til.... Ved feil opplysning, korrigerer til...
Unable to/…..due to…. Kan ikke…grunnet…. Hvis det er en årsak til at man ikke kan etterkomme en ordre
Say again Gjenta Brukes både som spørsmål og for selv å gjenta
Roger Forstått Bekreftelse, men uten betingelse
Negative Negativ Nei! Generell nektende form (kan ikke)
Affirm Bekrefter Ja! Generell bekreftende form
Check! Oppfattet! En bekreftelse på at noe er oppfattet (som ikke krever tilbakelesing)
Contact (tower, police, .. on..) Kontakt (tårnet, politi,..på.. Anmodning om å kontakte ekstern instans
SAR (search & rescue)
Flashlight (on/off) Søkelys (av/på) Synlig søkelys eller IR (i mørke)
Looking Speider Ser etter objekt (visuelt)
Object Visual Objekt synlig Har oppdaget objekt som det søkes etter
Fare, redusert trygghet, nød- og beredskapssituasjon
Precicion Presisjon Dårlig/lav posisjonsnøyaktighet, høy GNSS DOP
Emergency Nødsituasjon UA er ute av operasjonsvolumet, dvs. ute av kontroll og prosedyre iverksettes
Contingency Beredskap UA er ute av operasjonsområdet og prosedyre iverksettes
Deadstick Kontrolltap UA lar seg ikke kontrollere, tapt kontrollink, etc.
Person Mennesker i området Mennesker har trengt inn i trygghetssonen
Traffic Lufttrafikk Bemannet luftfart som kan utgjøre mulig kollisjonsfare
Divert(ing) left/right/down/up Avvik(er) venstre/høyre/ned/opp Avvikningsmanøver for å øke trygghet
Spiral Spiral Utføre(r) spiralmanøver med høyt gjennomsynk
Emergency power kill Øyeblikkelig strømkutt Prosedyre for å slå av krafttilførselen til motorene
Contingency holding Holdemønster beredskap Flyr til et trygt sted for å ligge i ventemønster for avklaring av situasjon

 I tillegg til frasene over, kommer fraser som hører hjemme i utøvelsen i det å være pilot f.eks. turning (svinger til) osv.