Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Åpningen av OFULOperativt Forum for Ubemannet Luftfart - OFUL er nå en realitet! Første samling gikk av stabelen 1. mars 2016 ved Auditoriet i Forsvarets Flysamling på Gardermoen.

Det var 47 påmeldte og 45 deltakere som møtte. Vi har fått gode tilbakemeldinger på initiativet og vi arbeider videre med å få etablert et panel bestående av kontaktpersoner fra de respektive miljøene innen både bemannet og ubemannet luftfart.

Hensikten bak forumet er behovet for kontakt og samtaler mellom RPAS-operatører og de øvrige brukere av norsk luftrom, samt tjenesteytere (lufttrafikktjeneste, NOTAM m-fl.) for å ivareta sikkerheten, spesielt i forhold til bemannet luftfart. Et slikt forum gir de forskjellige brukermiljøene en felles arena for å drøfte konkrete utfordringer i forhold til sikkerhet og generelt å få en bedre og felles forståelse av en fremtidig sameksistens.

Det er nå over 800 operatører av RPAS i Norge. Målsetningen med et slikt forum er at det skal være ulykkesforebyggende og bidra til fortsatt god sikkerhet, selv om antallet brukere av luftrommet vil øke dramatisk i årene som kommer. Vi har tro på at utveksling av informasjon og forståelse mellom brukerne er et viktig bidrag i forebyggende luftromssikkerhet.

 

Foruten RPAS operatører, er det viktig at Luftfartstilsynet, lufttrafikktjenesten, helikopterselskapene og Forsvaret har kontaktpersoner i OFUL, slik at disse kan etablere en samarbeidsgruppe bestående av folk fra de forskjellige miljøene.

Det arbeides med å sette opp eget websted for OFUL - oful.no. Dette vil bli lansert i løpet av våren.