Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Det angitte innhold er basert på UAS.SPEC.050(1)(d) angitt i Forordning EU 2019/947, samt Luftfartstilsynet sin læreplan, som rammeverk for grunnleggende kurs for piloter og ansvarlig mannskap for å kvalifisere til å utføre oppdrag i spesifikk kategori, STS/PDRA/SORA.

 

SOT-99

 Nettkurs

Komplett kurspakke NOK 3 500,-/deltaker (eks. MVA*)     

 

SOT-97

Nettkurs, inkludert en dag, bedriftstilpasset støtteundervisning (Teams)

Komplett kurspakke NOK 9 500,-/deltaker (eks. MVA*)     

*Kursene leveres som tjeneste og er derfor MVA-pliktig.

 

Kursinnhold basert på læremålsplan fra Luftfartstilsynet

Tema

Piloten skal ha kunnskap om

Lover og regler i luftfart

 • Forklare krav til risiko analyse og autorisasjon fra Luftfartstilsynet.
 • Sammenligne kategorier og beskrive krav til mitigeringer og oppbevaring av gods. 
 • Forklare krav til sertifisering av droner i spesifikk klasse.
 • Beskrive begrensninger for å fly over folkemengde i Spesifikk kategori. 
 • Beskrive krav til sertifisering av droner i SAIL V og VI.
 • Beskrive mulighet for å søke RO3 tillatelse dersom operasjonen ikke er mulig å fly i Åpen eller Spesifikk kategori.
 • Beskrive Design Verification og når det vil anbefales og stilles krav til dette.
 • Forklare krav til sikkerhetssystem og krav til Safety Manager og Compliance manager i forbindelse med LUC.
 • Forklare prosessen ved at en godkjent operatør i Spesifikk klasse ønsker å fly i et annet EASA-land og tilsvarende for LUC godkjent operatør.
 • Forklare i hvilket land en operatør skal registrere seg. 
 • Forklare hvor pilotsertifikat kan tas (i hvilket som helst EASA regulert land) og hvilke rettigheter det gir. 
 • Beskrive begrensninger og krav til å fly Spesifikk klasse med og uten C merkede droner, VLOS og BVLOS.
 • Beskrive krav til registrering på flydrone.no.
 • Beskrive mulighet til å fly BVLOS i forhold til STS.
 • Forklare krav til godkjenning for å fly BVLOS og høyere enn 120m i hhv.  Spesifikk kategori og LUC. 
 • Forklare mulighet til å fly standard scenario uten krav til godkjenning av egen risiko-analyse. 
 • Forklare SORA og hvor den skal brukes.
 • Forklare STS-01 og 02 ift. PDRA med tilhørende begrensninger.
 • Forklare krav for å kunne fly Standard Scenario. 
 • Forklare at PDRA gir mulighet for å forenkle risiko analyse ved søknad om godkjennelse.
 • Forklare 1-1 regelen og når den skal benyttes. 

Menneskelige ytelser og begrensninger

 • Forklare fordeler ved synergi og gruppeytelse ift. individuell ytelse.
 • Beskrive normal reaksjonstid for enkelt stimulans.
 • Forklare hvordan opplevd stress ift. oppgaver henger sammen med krav og pilots fortrolighet/kunnskapsnivå. 
 • Forklar hvordan nattsyn tar tid å opparbeides.
 • Forklare korttidshukommelse.
 • Forklar episodisk minne.
 • Forklar hvordan rusmidler henger sammen med symptomrettet mestring.
 • Forklar hvordan fokus er viktig mht. å prosessere informasjon fra sansene og hvordan dette begrenses av begrenset kapasitet.
 • Forklar gruppepolarisering og hvordan medlemmer i en gruppe ofte ender opp med mer ekstreme synspunkter og valg enn man ville gjort individuelt. 
 • Forklar hvordan høye ambisjoner og krav til måloppnåelse kan forstyrre samarbeidsklima.
 • Forklare hvordan man kan redusere alkoholnivå i kroppen og hva som ikke nytter (man må ta tiden til hjelp).
 • Beskrive hvordan holdning/"attitude" kan disponere for å handle på bestemt måte.  
 • Beskrive stresshåndtering.
 • Beskrive tilbøyelighet til å innrette seg etter personell med høyere status. 
 • Forklare ulemper ved dette (KLM - Tenerife for eksempel) .
 • Forklare menneskelig oppførsel ift. biologiske, sosiale og kulturelle forhold. 
 • Forklare søvnrytme ift. avbrudd og REM søvn. 
 • Beskrive en typisk autoritær person i lederrolle og som underordnet. 
 • Forklare de viktigste sansene våre ift. droneflyging. 
 • Forklare hvordan lydsans kan skades av kombinasjon av lydstyrke over tid. 
 • Beskrive tilbakemeldingsprosess og nytteverdi av gode tilbakemeldinger. 
 • Beskrive personligheter og tilknyttede egenskaper. Ekstrovert - dristig osv. 
 • Beskrive ulemper i beslutningsprosesser som enkeltperson ift. en gruppe. 
 • Beskrive bekreftelesestendens / confirmation bias. 
 • Forklare typiske/viktige egenskaper felles for fagspråk.
 • Forklare kognitivt stress og effekter av dette. 
 • Forklare visuell skanneteknikk ved systematisk fokus på segmenter i korte intervaller. 
 • Forklare fatigue og hvordan det relaterer seg til mulighet for å operere som pilot eller andre sikkerhetsrelaterte oppgaver. 
 • Forklare hvordan man kan sikre seg et godt grunnlag for å kunne håndtere krevende operasjoner selv med ytre forstyrrelser. 
 • Forklare gode forberedelser, mye øvelse og viktigheten av dette ift å kunne frigjøre kapasitet/hindre overbelastning dersom det skjer noe uvanlig i den grad det ikke allerede er forberedt dersom forberedelsene er svært gode.  
 • Forklare viktighet av å ha tilstrekkelig kvalifisert personell til å bistå ved krevende oppdrag for å unngå overbelastning, prosedyrefeil osv. 

Operasjonelle prosedyrer

 • Forklare farene ved vortex ring state og hvordan man kommer inn i den tilstanden.
 • Forklare oppbyggingen av et operasjonsvolum.
 • Beskrive viktige momenter for pre- og postflight.
 • Anvende mest hensiktsmessige RTH-konfigurasjon.
 • Beskrive hvor man finner AIP og hvilken informasjon denne publikasjonen inneholder.
 • Beskrive begrepene multi-crew cooperation (MCC) og crew resource management (CRM).
 • Beskrive ansvarsområder for fjernpilot og operatør.
 • Relatere hvilke farer som finnes i å benytte feil høydereferanse. Konflikt mellom bemannet og ubemannet.
 • Beskrive hvordan en god sjekkliste er bygget opp.
 • Forklare hvorfor og hvordan man behandler batterier på en forsvarlig måte.
 • Beskrive hvorfor det er viktig med gode vedlikeholdsprosedyrer.
 • Forklare hvorfor det må tas hensyn til elektromagnetisk interferens.
 • Gjengi hastighetsbegrensninger for operasjoner med C5- og C6-merkede UA.
 • Beskrive hva som gjelder for operasjoner der det benyttes frekvenser som ikke er standard.
 • Beskrive hvor man finner offisiell informasjon om NOTAM.
 • Beskrive hvilken påvirkning en droneoperasjon kan ha på dyreliv og miljø.
 • Beskrive hvilken påvirkning vær har på en droneoperasjon og dronesystemet.

Teknisk og operasjonell reduksjon av bakkerisiko

 • Forklare 1:1 regelen.
 • Forklare hva ground risk buffer og contingency volume er.
 • Beskrive krav som gjelder i spesifikk kategori for bruk av lys i mørket og remote ID.
 • Beskrive definisjonen på risiko.
 • Beskrive risikohåndteringsprinsippet ALARP- As Low As Reasonably Practicable.
 • Beskrive hastighetsbegrensninger som gjelder i A2, STS/PDRA-S01 og STS/PDRA-S02.
 • Beskrive hvordan kinetisk energi øker med hastighet.
 • Forklare hva en ERP- Emergency response plan er.
 • Beskrive risikomomenter forbundet med å fly i urbane områder.
 • Beskrive tiltak som kan brukes for å redusere risikoen for folk på bakken.
 • Gjengi MTOM- Maks tillat avgangsmasse for droner i STS-01 og 02.
 • Gjengi minsteavstander som gjelder i STS-01.
 • Beskrive hva som defineres som utenforstående personer.
 • Beskrive hvordan bakkerisiko kalkuleres i SORA metoden.

UAS generell kunnskap

 • Beskrive når og hvordan RTH benyttes som sikkerhetshjelpemiddel og hvilke tekniske innretninger som må virke for at RTH skal fungere.
 • Forklare hva man må være spesielt observant på ved bruk av RTH ifm. at dronen muligens velger korteste rute.
 • Forklare tiltak dersom RTH er aktivert og det ser ut til at dronen er på feil/farlig kurs. 
 • Beskrive hva bør man være spesielt påpasselig på ved flyging hvor VLOS blir vanskelig. Batteristatus, elektroniske forstyrrelser, pilots plassering, lys for visualisering av drone.
 • Forklare hvordan last kan påvirke Center of Gravity og forstyrre GPS og kompass.
 • Forklare forskjell mellom Heading og Course/Flightpath.
 • Forklare viktighet av "varme" batterier ifm. flyging i kaldt vær og konsekvens av å fly med kalde batterier.
 • Beskrive typiske belastninger som dronestruktur kan bli utsatt for.
 • Forklare håndtering av batterier mht. skitt og ekstreme temperaturer. Forklare ulemper/manglende pålitelighet ved forbrukselektronikk ift. militær og profesjonelt utviklet elektronikk ifm. kaldt og fuktig vær.
 • Beskrive ulemper/manglende pålitelighet ved forbrukselektronikk ift. militær og profesjonelt utviklet elektronikk ifm. kaldt og fuktig vær.
 • Beskrive hvordan man kan unngå kondens ved å varme dronen gradvis i ventilerte forhold. Beskrive IMU og hvordan den er sensitiv for ytre faktorer.
 • Beskrive typiske faktorer som kan forstyrre/dreie radiosignal.
 • Beskrive hvordan man kan lage en enkel dipole antenne directional.
 • Identifisere hensikten med en inverter.
 • Forklare at statisk elektrisitet fra atmosfæren kan forstyrre kommunikasjon.
 • Forstå hvordan elektrisk strøm kan føre til varme, magnetiske og kjemiske forstyrrelser.
 • Forklare sammenhengen mellom Watt, Volt og Ampere.
 • Beskrive IMU og hvordan stor kraft kan påvirke IMU.
 • Beskrive ESCs funksjon og forstå viktighet av temperaturkontroll.
 • Forklare viktighet av å kalibrere Magnetometer/gyrokompass.
 • Forklare vindens påvirkning mht. RTH og mulighet for manglende batterikapasitet.
 • Beskrive IR sensorers fordeler og begrensninger ift. nedbør og andre forstyrrelser.
 • Beskrive Optiske sensorers begrensninger ift. nedbør/dårlig sikt.
 • Beskrive radar sensorers fordeler mht. at radarbølger fungerer bedre enn optiske sensorer i dårlig sikt og fuktighet.
 • Forklare viktighet av å overvåke batterier ved lading. 
 • Forklare hva man bør overvåke spesielt i forbindelse med lading (temp, oppblåsthet og røyktendenser).
 • Beskrive Lithium Polymer (LiPo) batteriets egnede bruksområde og fordeler ift. fordeler og bruksområde til  Lithium-Ion batteri.
 • Forklare ulemper ved 2,4-5,8GHz spektrumet. Beskriv hva som kan føre til "link-loss".
 • Forklare hva som er viktig ifm. inspeksjon av børsteløse motorer.

Meteorologi

 • Forklare (ICAO) Standard atmosfæren (ISA) mht. trykk og temperatur.
 • Beskrive vanlige referanser for høydeangivelse i luftfart og viktighet av å bruke felles høydereferanse ift. øvrig trafikkbilde.
 • Beskrive forholdet mellom luftens trykk, temperatur og tetthet.
 • Beskrive fjellbølger og hvordan de dannes.
 • Beskrive hvordan Coriolis effekten påvirker vind fra 2000 fot og ned til bakkenivå. 
 • Beskrive fønvind ift. mettet og umettet luft. 
 • Beskrive katabatisk vind (fjellbris/bergvind) med referanse til mulig tåke og kraftig fralandsvind i dalføre.
 • Forklare vindskjær og turbulens med referanse til å unngå å fly lavt og sakte i slike forhold. 
 • Forklare farer ved tordenvær/Cumulunimbus inkl. mulige forstyrrelser på de vanligste radiofrekvensene. 
 • Beskrive de vanligste tåketypene, hvor og hvordan de oppstår. 
 • Beskrivelse av innhold i skyer mellom 0 og -10 grader. 
 • Beskrive faren for store og sterkt underkjølte dråper i turbulente skyer.
 • Forklare de vanligste turbulenstypene.
 • Beskrive skytyper med fokus på de som innebærer størst fare for luftfart, spesielt mht. lyn og forstyrrelser på elektronikk og radiolinker. 
 • Forklare hvordan vindstyrke kan variere med høyde, terreng og hvordan dette er spesielt vanskelig å varsle presist ifm. lokale byger.  
 • Forklare hvilke atmosfæriske forhold som gir best aerodynamiske forhold. 
 • Beskrive generell vind i forhold til vindkast.
 • Beskrive styrke på vind i åpne kyst/fjell-områder tett på bysentrum og tilsvarende hvor kort avstand kan innebære store forskjeller både i varslet og faktisk vind.   
 • Forklare værforhold med stor fare for ising og hvordan ising kan påvirke dronen. 
 • Forklare duggpunkttemperatur og hvordan man bør forholde seg til høy fuktighet mht. ising og elektronikk. 
 • Identifisere, METAR, SPECI og IGA. 
 • Hva er viktig mht. observarsjoner av generell vindhastighet og vindhasthastighet mht. meter pr. sekund og knop. 

Flygeytelser for ubemannede luftfarts-systemer

 • Beskrive lastbalansering og viktige forhold ifm. dette. 
 • Beskrive angrepsvinkel "Angle of attack".
 • Beskrive hva som øker lastefaktoren på fixed-wing fartøy.  
 • Forklare konsekvens(er) av et haletungt fly.
 • Beskrive hvordan vind påvirker fartøyets bakkehastighet.
 • Forklare konsekvens(er) ved operasjon utenfor CG.
 • Forklare hvordan last kan påvirke Center of Gravity.
 • Forklare de 4 kreftene som påvirker fartøy under operasjon. Beskrive hvordan høy luftfuktighet påvirker et fartøy.
 • Forklare konsekvenser av ikke-laminær luftstrøm over vinger/propellere.  Forklare fartøy i likevekt.
 • Forklare hva "Angle of Attack".
 • Beskrive hva som kjennetegner et egenstabilt fartøy.
 • Beskrive hvilken(e) manøver(e) som øker vingebelastningen på et fartøy.
 • Forklare Bernulli's lov.
 • Beskrive stabil luft.
 • Forklare vingebelastning.
 • Forklare vektbegrensninger for fartøy.
 • Beskrive kreftene som påvirker fartøy i annet enn stabil flyging. 
 • Forstå hvordan man kan kalkulere flytid ved batterikapasitet ift. strømforbruk og viktigheten av slik kunnskap. 
 • Forstå hvordan temperatur vil påvirke batterisystemer.

Teknisk og operasjonell reduksjon av luftrisiko

 • Beskrive de forskjellige luftromsklassene.
 • Forklare hva NOTAM er.
 • Beskrive enhetene og referansene som brukes til høydemåling i forskjellige deler av luftfarten.
 • Beskrive hvordan bemannede luftfartøy måler høyden sin.
 • Beskrive forskjellen mellom meter og fot.
 • Beskrive forskjellen mellom AGL og AMSL.
 • Forklare hvordan ADS-B fungerer.
 • Forklare hvordan direct og network remote ID fungerer.
 • Beskrive kravene til STS-02 angående: Minimum sikt, bruk av luftromsobservatør og maks avstand mellom pilot, luftromsobservatører og drone.
 • Beskrive kravene til maks høyde i STS.
 • Beskrive risikoreduserende tiltak for kollisjon med bemannede luftfartøy.
 • Beskrive kravene for å kunne bruke flyradio.

Enkeltkurs (SOT-01 - SOT-08) koster NOK 1 000,- 

Det tas forbehold om endringer (som følge av nye krav fra EASA eller LT, innhold i kurs og kostnad)