Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Ubemannede luftfartsoperasjoner skal være i samsvar med Forordning (EU) 2019/947 i forhold til regler og prosedyrer for operasjon med ubemannede luftfartøyer, gjeldende fra 1. januar 2021, med henvisning til Forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og delegerende Forordning (EU) 2019/945 om ubemannede luftfartøysystemer og tredjepartsoperatører av ubemannede luftfartøysystemer.

Vår nye mal for operasjonsmanual (OM) tilfredsstiller kravet til obligatorisk innhold i Spesifikk kategori, i hht. Forordning (EU) 2019/947.

Foruten at den er tilpasset operatører som utelukkende skal operere i Spesifikk kategori (Cat B), tar den spesielt hensyn til operatører som både skal operere i Åpen og Spesifikk kategori, noe som vil være situasjonen for mange operatører som tidligere har operert i RO-2 eller RO-3.

Etter 1. januar 2021 er det intet skille mellom rekreasjons- og næringsmessig flyging. Begge former for flyging er underlagt Forordning (EU) 2019/947. 

Forordning (EU) 2019/947 definerer to hovedkategorier i sin inndeling av luftfartøyer og de operasjonelle begrensningene rundt disse:

  • Åpen kategori med lav risiko, også kalt Kategori A
  • Spesifikk kategori med høyere risiko, også kalt Kategori B

Se begrensningene mellom Åpen og Spesifikk kategori.

OM er derfor delt i fem dokumentseksjoner:

  1. Seksjon 1: Felles del for alle piloter og øvrig mannskap, uavhengig av operasjonell kategori
  2. Seksjon 2: Utvidet del som omhandler krav til operasjoner i Spesifikk kategori
  3. Seksjon 3: SORA, PDRA samsvarserklæringrisikoanalyser for spesifikke operasjoner
  4. Seksjon 4: Trygghetsstyringssystem (SMS) – Kun aktuelt for operatører som skal operere som Light UAS Operator Certificate (LUC)
  5. Seksjon 5: Vedlegg

Basisinformasjon og felles retningslinjer for alt mannskap, uavhengig av operasjonell kategori, er beskrevet i Seksjon 1.

Piloter og mannskap som skal utføre operasjoner utover begrensningene i Åpen kategori (A1 - A3), må operere i Spesifikk kategori. Disse er beskrevet i Seksjon 2 og 3.

For operatører som skal operere som LUCLight UAS Operator Certificate, er Seksjon 4 satt av til obligatorisk beskrivelse av Trygghetsstyringssystem (Safety Management System).