Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

Operatører som ønsker å gå for Light Unmanned operator Certificate (LUC) trenger å utvikle et sikkerhetsstyringssystem (SMS).

Airwatch bistår i utvikling av slike, basert på en mal vi har utviklet. Den kan enten leveres separat med bistandstjeneste eller som et supplement til en operasjonsmanual som er basert på vår mal godkjent av Luftfartstilsynet.

Krav til et SMS

 1. En UAS-operatør som søker om et LUC, skal etablere, gjennomføre og vedlikeholde et sikkerhetsstyringssystem som tilsvarer organisasjonens størrelse og arten og kompleksiteten til aktivitetene, med hensyn til farene og tilhørende risikoer ved disse aktivitetene.
 2. UAS-operatøren skal oppfylle alle følgende krav:
  1. utnevne en ansvarlig leder som er bemyndiget til å sikre at all virksomhet i organisasjonen utføres i samsvar med gjeldende standarder og at organisasjonen fortsetter å oppfylle kravene i styringssystemet og prosedyrene beskrevet i LUC-håndboken omtalt i UAS.LUC.040
  2. Etablere klare linjer med ansvar og forpliktelser i hele organisasjonen
  3. Etablere og opprettholde en sikkerhetspolitikk og tilhørende sikkerhetsmål
  4. utnevne nødvendig sikkerhetspersonell til å iverksette sikkerhetspolitikk
  5. etablere og opprettholde en prosess for sikkerhetsrisikostyring, inkludert identifisering av luftfartssikkerhetsfare i aktivitetene til UAS-operatøren, deres evaluering og styring av tilhørende risiki, inkludert risikoreduserende tiltak og effekten av disse
  6. fremme sikkerhet i organisasjonen gjennom:
   1. opplæring
   2. kommunikasjon
  7. dokumentere alle viktige prosesser i sikkerhetsstyringssystemet for å informere ansatte om deres ansvar og prosedyren for å endre denne dokumentasjonen. Viktige prosesser:
   1. sikkerhetsrapportering og interne undersøkelser
   2. operasjonell kontroll
   3. kommunikasjon om sikkerhet
   4. opplæring og fremme av sikkerhet
   5. overvåkning av etterlevelse
   6. styring av flygesikkerhetsrisiko
   7. endringshåndtering og ledelse
   8. grensesnitt mellom organisasjoner
   9. bruk av underleverandører og partnere
  8. etablere en uavhengig funksjon for å overvåke overholdelse av de relevante kravene i denne forskrift på en tilstrekkelig måte, inkludert et system med tilbakemelding om resultater til den ansvarlige lederen for å sikre effektiv gjennomføring av nødvendige avbøtende tiltak.
  9. sikrer at sikkerhetsrisikoen knyttet til en tjeneste eller et produkt levert gjennom underleverandører blir vurdert og håndtert i operatørens sikkerhetsstyringssystem.
 3. Hvis organisasjonen har andre organisasjonssertifikater innenfor rammen av forordning (EU) 2018/1139, kan sikkerhetsstyringssystemet til UAS-operatøren være innlemmet med sikkerhetsstyringssystemet som kreves under ett eller flere av disse tilleggssertifikatene.