Sky2.jpg
Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
FL3700_lofoten.png
Nyhet:
Ny OM-mal tilpasset Spesifikk kategori
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Fra 1. januar 2022 må alle operatører innen ubemannet luftfart forholde seg til felleseuropeiske regler såkalt EASA Part-UAS, der den viktigste forskriften for operatører er Forordning (EU) 2019/947. Denne har forankring i våre luftfartsbestemmelser gjennom BSL A 7-2.

Operasjonsmanualen (OM) er styringsdokumentet for en luftfartsoperatør som tilhører spesifikk kategori, og senere sertifisert kategori.

Dette gjelder for alle operatører som skal fly høyere enn 120m over bakken eller vannet, utenfor synsvidde (BVLOS), fly over tettbebygde områder eller har en maksimal avgangsmasse over 25kg.

OM inneholder informasjon om administrativ og organisasjonsmessige forhold, tekniske beskrivelser eller referanser til disse, operative beskrivelser og prosedyrer, informasjon om drift- og vedlikehold, samt informasjon om utdanning av piloter, kunnskapskrav og krav til vedlikehold av piloter og øvrig mannskap sin kompetanse.

For å bli godkjent som luftfartsoperatør i spesifikk kategori skal søkeren fylle ut riktige skjemaer som finnes på Luftfartstilsynet (LT) sine sider, og vedlegge OM'en sammen med en risikoanalyse basert på SORA (Specific Operations Risk Assessment). I tillegg skal relevante håndbøker vedlegges eller ha referanse til slike.

Samsvarsgaranti med gjeldende regelverk og operasjonell støttetjeneste

Flere av våre større kunder har hatt avtale om løpende oppdatering av OM for å være i samsvar med gjeldende regelverk. Nå utvider vi denne tjenesten.

Vi lanserer 1. Juli 2020 en samsvarsgaranti for LT-godkjente OM’er overfor kunder som har benyttet Airwatch som bistandsyter basert på vår nye standardmal for operasjonsmanual.

Det er en årlig, løpende avtale, basert på antallet piloter i organisasjonen.

I tillegg til løpende endringer (se listen under), tar vi oss m.a.o. av det tidkrevende og kjedelige arbeidet med å holde OM’en oppdatert i hht. gjeldende regelverk.

Inkludert i tjenesten finnes også et lukket støtteforum som yter bistand ved behov.

Tjenesten vil gi:

 • Løpende oppdatering av OM
  • i henhold til regulatoriske endringer fra LT/EASA
  • endrede operasjonelle prosedyrer og sjekklister
  • assurandøravtale
  • fartøyregister
  • pilotenes kategori/klassetilhørighet, status, rettigheter og autorisasjoner
 • Opprettelse og drift av lukket luftoperativt forum (LOF) for Agder Energi Nett sin dronegruppe basert på Microsoft Teams* (det er ikke nødvendig å ha Teams installert, fordi Web-app kan benyttes)
  • Chat-tjeneste der piloter, operativ leder, teknisk leder og øvrig luftoperativ ledelse kan få umiddelbar avklaring på spørsmål av trygghetsmessig eller operasjonell art, med subsidiær telefontjeneste (man-fre, 08 – 16).
  • Varslingstjeneste til berørte parter i organisasjonen ved relevante regulatoriske endringer og evt. trygghetsmeldinger
  • Elektronisk dokumentarkiv med versjonskontroll