Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow
Slider

En gjennomtenkt og troverdig risikoanalyse er den beste "forsikringen" mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Generelt kan man si at årsak til risiko eller en fare, har sitt utgangspunkt i følgende:

  • Menneskelige feil (fysisk/psykisk forutsetning, holdninger, kompetanse og erfaringsnivå, m.m.)
  • Tekniske feil
  • Feil, farer og hendelser som ligger utenfor pilotens (operatørens) kontroll.

En sikkerhets- og risikoanalyse søker å identifisere farer og feil og kvantifisere disse. Det er mange forskjellige modeller og systemer for å utføre slike analyser, men innen europeisk luftfart vil SORA (Specific Operations Risk Assessment) stå sentralt. 

Vi har definert tre typer risikoanalyse:

  • Generell- en fundamental risikoanalyse som inngår som en del av operasjonsmanualen, i generell (PART A) og i relasjon til operasjonstypen (PART C) eller som et separat dokument (vedlegg).
  • Operativ - en risikoanalyse som fremkommer under planleggingsarbeidet før en operasjon kan gjennomføres 
  • Stedlig - situasjons- eller stedsbetinget risikoanalyse, som bl.a.inneholder SFM-analyse (Sikkerhetstrusler, Feil og mottiltak) som gjerne gjennomføres rett før operasjonen påbegynnes

Generell Risikoanalyse for operatører i "Specific" kategori baseres på SORA

Den formelle risikoanalysen er en viktig del av utviklingsarbeidet med operasjonsmanualen. Det skal være en analyse der hensikten er å avdekke sikkerhetsmessige aspekter, som risiko i bestemte situasjoner eller potensiell fareidentifisering som er til stede, når operatøren utfører oppdrag.

Den er enten generell (gjelder alle oppdrag) eller spesifikk utfra hvilken oppdragstype operatøren skal utføre. Det er åpenbart at et oppdrag utført oppe på snaufjellet har et annet risikobilde enn et oppdrag som skal foregå midt i en storby.

Risikoanalyse er en tankeprosess som går ut på å forsøke å beskrive bestemte faresituasjoner man kan tenke seg eller være typiske i bestemte situasjoner, basert på erfaring og historie. I tillegg er det en metodisk prosess for å vurdere hvert faremoment i forhold til sannsynlighets- og alvorlighetsgrad sammen med en forventet hyppighetsverdi. Dette gir en bestemt risikofaktor.

Dernest ønsker man å påføre en eller flere risikoreduserende tiltak i forhold til det enkelte faremomentet. Tilslutt foretas samme vurdering i forhold til sannsynlighets- og alvorlighetsgrad sammen med en forventet hyppighetsverdi etter at de risikoreduserende tiltak er utført. Dette ender ut i en restrisikofaktor. Denne faktoren vurderes så opp mot fastsatte grenseverdier for å avgjøre om det er forsvarlig å gjennomføre eller ikke.

Risikoanalyse i planleggingsfasen

Under planleggingen av en operasjon innhentes det en rekke data og informasjon om forholdene på stedet. Det er avgjørende for å danne seg et bilde av de sikkerhetsmessige utfordringene man kan forvente å møte på operasjonsstedet.

Særlig er informasjon om de trafikale forholdene og graden av menneskelig ferdsel samt fare for inntrengning i sikkerhetssonen og forstyrrelse av pilotens konsentrasjon. I tillegg er man pålagt å ta hensyn til forhold knyttet til personvern (GDPR), miljøvern og situasjonsforståelse og flytrafikale forhold i angjeldende luftrom.

Operativ Risikoanalyse

En stedlig og situasjonsbetinget risikoanalyse (hva hvis....?) skal vi også gjennomføre i forkant av et ethvert oppdrag. Det er en mental prosess som gjør at vi "planlegger" for at uventede situasjoner kan oppstå og kan legge en plan på hvordan vi agerer i forhold til situasjonen. Dette kaller vi for SFM* (eller TEM).

I denne prosessen er det naturlig å gjennomgå standard nødprosedyre. Disse skal selvsagt være trent på i forkant og kunnes utenat (det nytter ikke å fomle etter brukerveiledningen da !).

I SFM skal man vurdere situasjonen og forholdene der og da, og drøfte eventuelle faremomenter med mannskapet slik at alle er innforstått med situasjonen. Mener noen i mannskapet at feil vurderinger er langt til grunn, eller andre faremomenter er tilstede enn de som blir nevnt, skal dette kommuniseres. 

Er du i tvil - da er det ikke tvil !

 * Sikkerhetstrusler, Feil og Mottiltak eller TEM (Threats & Errors Management)