Droner og bemannet luftfart i et trygt samspill?
Velkommen til fremtiden...
Luftromsforståelse
SORA
ADS-B
BSL A 7-1
Radiotelefoni
Airmanship
Operasjonelle prosedyrer
U-space
previous arrow
next arrow
Slider

En gjennomtenkt og troverdig risikoanalyse er den beste "forsikringen" mot ulykker, havari og uønskede hendelser. Generelt kan man si at årsak til risiko eller en fare, har sitt utgangspunkt i følgende:

  • Menneskelige feil (fysisk/psykisk forutsetning, holdninger, kompetanse og erfaring, m.m.)
  • Tekniske feil
  • Feil, farer og hendelser som ligger utenfor pilotens (operatørens) kontroll.

Sikkerhets- og risikoanalyse søker å identifisere farer og feil og kvantifisere disse. Det er mange forskjellige modeller og systemer for å utføre slike analyser, men innen luftfart er "skandinavia-modellen" mye brukt. Airwatch bruker en videreutviklet versjon av denne tilpasset ubemannet luftfart.

Vi har definert to hovedtyper risikoanalyse:

  • Formell - En fundamental risikoanalyse som gjøres som en del av operasjonsmanualen, enten generell (PART A) eller relatert til operasjonstypen (PART C)
  • Operativ - en situasjons- eller stedsbetinget risikoanalyse, som bl.a. inneholder SFM-analyse (Sikkerhetstrusler, Feil og mottiltak)

Formell Risikoanalyse

Den formelle risikoanalysen er en viktig del av utviklingsarbeidet med operasjonsmanualen. Det skal være en analyse der hensikten er å avdekke sikkerhetsmessige aspekter, som risiko i bestemte situasjoner eller potensiell fareidentifisering som er til stede, når operatøren utfører oppdrag.

Den er enten generell (gjelder alle oppdrag) eller spesifikk utfra hvilken oppdragstype operatøren skal utføre. Det er åpenbart at et oppdrag utført oppe på snaufjellet har et annet risikobilde enn et oppdrag som skal foregå midt i en storby.

Risikoanalyse er en tankeprosess som går ut på å forsøke å beskrive bestemte faresituasjoner man kan tenke seg eller være typiske i bestemte situasjoner, basert på erfaring og historie. I tillegg er det en metodisk prosess for å vurdere hvert faremoment i forhold til sannsynlighets- og alvorlighetsgrad sammen med en forventet hyppighetsverdi. Dette gir en bestemt risikofaktor.

Dernest ønsker man å påføre en eller flere risikoreduserende tiltak i forhold til det enkelte faremomentet. Tilslutt foretas samme vurdering i forhold til sannsynlighets- og alvorlighetsgrad sammen med en forventet hyppighetsverdi etter at de risikoreduserende tiltak er utført. Dette ender ut i en restrisikofaktor. Denne faktoren vurderes så opp mot fastsatte grenseverdier for å avgjøre om det er forsvarlig å gjennomføre eller ikke.

Operativ Risikoanalyse

En stedlig og situasjonsbetinget risikoanalyse (hva hvis....?) skal vi også gjøre i forkant av et ethvert oppdrag. Det å gjennomgå en mental prosess som gjør at vi "forventer uventede hendelser" gjør at vi skjerper oss og kan legge en plan om dette skulle oppstå. Dette kaller vi for SFM* (eller TEM). I denne prosessen er det naturlig å gjennomgå standard nødprosedyre. Disse skal selvsagt kunnes utenat (det nytter ikke å fomle etter brukerveiledningen da !) og skal sies høyt slik at alle i mannskapet tar del i forberedelsene.

I SFM skal man vurdere situasjonen og forholdene der og da, og drøfte eventuelle faremomenter med mannskapet slik at alle er inneforstått med situasjonen. Mener noen i mannskapet at feil vurderinger er langt til grunn, eller andre faremomenter er tilstede enn de som blir nevt, skal dette kommuniseres klart og tydelig (selv om fartøysjefen har 10 000 timer i jagerfly, er sjef m.m.). Dette er uhyre viktig å forstå. Dette er et punkt hvor nybegynneren er likestilt med den erfarne.

Er du i tvil - da er det ikke tvil !

 * Sikkerhetstrusler, Feil og Mottiltak eller TEM (Threats & Errors Management)