Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i et trygt samspill?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
BSL A 7-2
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947
Operasjonsmanual (OM)
Specific category
Open category
Part-UAS
previous arrow
next arrow

Det forutsettes at STS-teorikurs eller teorikurs til praktisk A2 egentrening er gjennomført, før den praktiske flygetreningen kan påbegynnes.

Flygetreningen arrangeres etter avtale som ett-, to- eller tredagerskurs, utfra pilotenes nåværende flygeerfaring (antall timer i luften) og operasjonenes kompleksitet hos operatøren. Pris på forespørsel. Be om tilbud.

Praktisk opplæring foregår i hht. programmet under:

Tema

Fagområder som dekkes

Handlinger før avgang

1)      Operasjonsplanlegging, luftromsbetraktninger og risikovurdering på stedet. Følgende punkter skal inkluderes:

a)       identifisere målet for den tiltenkte operasjonen;

b)      sørge for at det definerte operasjonsvolumet og relevante buffere (f.eks. bakkerisikobuffer) er egnet for den tiltenkte operasjonen;

c)       oppdage hindringer i operasjonsvolumet som kan hindre den tiltenkte operasjonen;

d)      identifisere om vindhastigheten og/eller vindretningen kan bli påvirket av topografi eller av hindringer i operasjonsvolumet;

e)      velge relevante data om luftromsinformasjon (inkludert om UAS geografiske soner) som kan ha innvirkning på den tiltenkte operasjonen;

f)        sørge for at UAS er egnet for den tiltenkte operasjonen;

g)       sørge for at den valgte nyttelasten er kompatibel med UAS som brukes for operasjonen;

h)      iverksette nødvendige tiltak i samsvar med operasjonsmanualen for det relevante scenarioet, for å kunne overholde begrensningene og betingelsene som gjelder for operasjonsvolumet og bakkerisikobufferen for den tiltenkte operasjonen, ;

i)        iverksette de nødvendige prosedyrene for å operere i kontrollert luftrom, inkludert en protokoll for å kommunisere med lufttrafikktjenesten og oppnå klarering og instruksjoner, om nødvendig;

j)        bekrefte at alle nødvendige dokumenter for den tiltenkte operasjonen er på stedet; og

k)       informere involverte (f. eks. øvrig mannskap) om den planlagte operasjonen.

2)      Gjennomgang av UAS og oppsett før flyging (inkludert flymoduser og faren knyttet til strømkilder). Følgende punkter skal inkluderes:

a)       vurdere den generelle tilstanden til UAS;

b)      sikre at alle komponentene på UAS er ordentlig festet og sikret;

c)       forsikre om at UAS programvarekonfigurasjonen er kompatibel;

d)      kalibrere instrumentene i UAS;

e)      identifisere eventuelle feil som kan sette den tiltenkte operasjonen i fare;

f)        sørge for at batteriets energinivå er tilstrekkelig for den tiltenkte operasjonen;

g)       sørge for at flygetermineringssystemet til UAS og dets utløsningssystem er operativt;

h)      kontrollere at kommando- og kontrollkoblingen fungerer korrekt;

i)        aktivere geo-awareness-funksjonen og laste opp informasjonen til den (hvis geo-awareness-funksjonen er tilgjengelig); og

j)        stille inn høyde- og hastighetsbegrensningssystemene (hvis dette er tilgjengelig).

3)      Ha kunnskap om de grunnleggende handlingene som skal iverksettes i tilfelle en nødsituasjon, inkludert feilsituasjoner med UAS, eller hvis det oppstår en fare for kollisjon i luften under flygingen.

Prosedyrer under flyging

1)      Opprettholde en effektiv utkikk og holde det ubemannede flyet innenfor visuell siktelinje (VLOS) til enhver tid for å inkludere: situasjonsbevissthet om plasseringen i forhold til operativt volum og andre luftromsbrukere, hindringer, terreng og personer som ikke er involvert, til alle tider.

2)      Utføre nøyaktige og kontrollerte flygemanøvre i forskjellige høyder og avstander som er representativt for den tilsvarende STS (inkludert flyging i manuell/ikke-GNSS-assistert modus eller tilsvarende, der dette er tilgjengelig).

Minst følgende manøvre skal utføres:

a)       sveve i posisjon (kun for rotorfartøy);

b)      overgang fra hover til foroverflyvning (kun for rotorfartøy);

c)       klatring og nedstigning fra planflyging;

d)      svinger i nivåflyging;

e)      hastighetskontroll i nivåflyging;

f)        handlinger etter svikt i motor/fremdriftssystem;

g)       unnvikende handling (manøvrer) for å unngå kollisjoner.

3)      Sanntidsovervåking av UAS-status, batteri/drivstoffnivå og øvrige kapasitetsbegrensninger.

Se Treningsprogram praktisk flyging med single- og multikopter

Flyvning under unormale forhold:

a)       håndtere delvis eller fullstendig bortfall av fremdriftssystemet for fly samtidig som sikkerheten til tredjeparter på bakken sikres;

b)      kontrollere flygebanen til luftfartøyet i unormale situasjoner;

c)       håndtere en situasjon der luftfartøyets posisjoneringsutstyr er svekket;

d)      håndtere en situasjon med inntrengning av en person som ikke er involvert i operasjonsvolumet eller det kontrollerte bakkeområdet, og iverksette passende tiltak for å opprettholde sikkerheten;

e)      reagere på, og iverksette passende korrigerende tiltak for situasjoner der det ubemannede luftfartøyet sannsynligvis vil overskride grensen for flygegeografien (beredskapsprosedyrer) og fra det operasjonelle volumet (nødprosedyrer) som definert under forberedelsen av operasjonen;

f)        håndtere situasjonen når et luftfartøy nærmer seg operasjonsvolumet;

g)       demonstrere gjenopprettingsmetoden etter et bevisst (simulert) tap av kommando- og kontrollkoblingen.

Prosedyrer etter flyging

1)      Slå av, hindre utilsiktet start og sikre UAS.

2)      Inspeksjon av UAS etter flyging og registrering av alle relevante data relatert til den generelle tilstanden til UAS (dets systemer, komponenter og kraftkilder) og arbeidsbelastning av besetningen.

3)      Gjennomføre en debriefing om operasjonen.

4)      Identifisere situasjoner der en hendelsesrapport var nødvendig og fullføre den nødvendige hendelsesrapporten.