Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Generelt

Før bestilling av kurs eller tjenester kan foretas hos Airwatch må du forplikte deg til de reglene og betingelsene som gjelder til enhver tid. Det samme gjelder vår Personvernpolicy (GDPR - Personvernforordningen). Vi gjør oppmerksom på at reglene og betingelsene kan endres uten varsel.

Kursbestilling

Samtykkeerklæring

Ved å bekrefte i sjekkboks Jeg bekrefter at jeg har lest "Regler, betingelser og personvern" og trykke Send, ansees denne handlingen for å være en bindende aksept for at reglene og betingelsene som er angitt under, godtas og etterleves.

Priser

Prisene som oppgis er til enhver tid i hht. regler for offentlige avgifter (MVA etc.). OBS: Nettkurs regnes som en tjeneste og er derfor MVA-pliktig.

Påmelding (bestilling), betaling og frister

Enhver bestilling er bindende. Når en bestilling er gjennomført, sendes en faktura via EHF eller til den e-post adressen som er oppgitt som e-postadresse for faktura.

Den som bestiller kurs eller tjenester må være bemyndiget til gjøre dette. Bestilleren er selv ansvarlig for å påse at betalingen blir gjennomført innen fristen, selv om betalingen blir foretatt av en annen part, f.eks. gjennom en innkjøpsavdeling eller liknende.

Fakturaen må betales innen den angitte betalingsfristen eller senest ti (10) virkedager før kurset eller tjenesten skal avholdes eller leveres, uansett betalingsfrist, hvis ikke annet er skriftlig avtalt gjennom eget tilbud, anbud etc.

Ved forsinket betaling påløper gebyrer og forsinkelsesrente (bestemt av Finansdepartementet).

Nettkurs (teori)

For kunder uten avtale gjelder følgende: For kurs som krever brukertilgang til undervisningsportalen (droneskole.no) må betaling være gjennomført, før brukertilgang kan bli åpnet.

Om betaling gjelder tilgang til droneskole.no sin undervisningsportal og tilgang er gitt på forhånd (for eksempel etter særskilt avtale) og betaling uteblir, stenges tilgangen inntil innbetaling er foretatt.

Din konto

Din konto er strengt personlig. Det betyr at det er du og ingen andre, som kan benytte denne. Brukernavn og Passord er konfidensielt og skal ikke opplyses om til andre.

Praktiske kurs (flygetrening)

Piloter skal fly på eget selskaps-/organisasjons driftstillatelse. Det er operatørens ansvar å ha gyldig driftstillatelse fra Luftfartstilsynet og forsikringsbevis i hht. EC785/2004 for de luftfartøyene som skal benyttes under kurset.

Airwatch tar intet ansvar for uønskede hendelser, ulykker eller følgeskader som måtte oppstå under flyging. 

WEBinar og webkurs

Kursbestilling og deltakelse er personlig. Det er ikke tillatt at en annen person kan delta på vegne av den personen som står oppført som kursdeltaker. Det er heller ikke tillatt med "skyggedeltakere" eller tilhørere under WEBinar. Skal flere deltakere fra samme firma delta i samme rom, må disse registrere seg personlig som sidedeltaker(e).

Airwatch forbeholder seg retten til å avvise påmeldte deltakere som ikke har betalt innen fristen.

Funksjonstest av eget utstyr

Airwatch kan ikke holdes ansvarlig hvis ditt brukerutstyr ikke fungerer som det skal. Du er selv ansvarlig for at ditt utstyr (arbeidsstasjonen, nettbrett, nettilknytning, tilstrekkelig båndbredde, lydenheter, webkamera m.m.) fungerer til formålet.

Gyldighetstid, fornyelse av kurstilgang og uteblivelse (no show),

Alle nettkurs har en begrenset tilgangstid fra åpningstidspunktet. Tilgangstid er tre (3) måneder, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Etter at tilgangstiden har utløpt, vil ikke deltakeren (eller brukeren) ha tilgang til kurset, med mindre fornyelse av kursrettigheten er bestilt og betalt. Det gis ingen refusjon av nettkurs som ikke benyttes.

Hvis det oppstår en arbeidssituasjon, som gjør at kurset ikke kan gjennomføres innen tilgangsperiodens utløp, kan bruker søke om å sette kurset på pause i inntil tre (3) måneder, forutsatt at det gjenstår minst én (1) måned igjen av kursets løpetid. Søknaden sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og skal ha tittelen "Søknad om midlertidig stans av kurstjeneste". Søknaden skal inneholde årsak, ønsket dato for stans og gjenopptakelsesdato.

Deltakere som uteblir fra et tidsbestemt, engangsarrangement, f.eks. obligatorisk samling for flytelefoni, workshop, seminar, kundesamling etc. har ikke rett til refusjon av kurs-/arrangementsavgiften.

Deltakere som uteblir fra praktiske flygetreningskurs, har rett til å delta på neste, tilsvarende kurs, forutsatt at det maksimale deltakerantallet ikke overskrides. Hvis ikke dette er mulig å tilfredsstille, må kursdeltaker evt. dekke totalkostnaden for nytt kurs.

Tjenester, bistand og varighet

Bistand til utvikling av operasjonsmanual betinger forhåndsbetaling for nye kunder. Ellers gjelder normalt månedlig etterskuddsfakturering på månedens siste dag, etter medgått tid og evt. andre påløpte kostnader etter avtale (reisetid, øvrige reise og oppholdskostnader, diett mv. etter statens satser). 

Forhåndsbetalte tjenester f.eks. konsulentbistand i forbindelse med utarbeidelse av dokumentasjon, OM etc. har en gyldighet på 12 måneder, hvis det ikke er inngått særskilt avtale om annen gyldighetstid.

Det er ingen rett til refusjon eller tilbakebetaling av evt. gjenstående beløp om ikke kunden har benyttet hele eller deler av tjenesten innen gyldighetstiden.

Andre forhold og betingelser

"Ikke bestått" og kostnader i fbm. ekstraundervisning

Enkelte teorikurs kan ha et minimumskrav for å oppnå "bestått" på oppgaver, tentamen eller eksamen, dvs. at kandidaten må ha bestått et minstekrav mhp. riktige antall svar (f.eks. 75%) på besvarelsen, innen et antall forsøk (f.eks. 2 forsøk). Hvis ikke minimumskravet er oppnådd, må kandidaten selv dekke evt. kostnad i fbm. ekstraundervisning, ny prøve etc. etter gjeldende, standard vederlag (timekost), før nytt forsøk kan gjennomføres.

Force Majeure - årsaker og hendelser som ligger utenfor Airwatch sin kontroll og som gjør at ikke kurs kan avholdes eller tjenester leveres.

Pilot- og flygerkurs som ikke kan avholdes som følge av værforhold (under oppsatte værminima) eller nettkurs som ikke kan avholdes fordi en teknisk svikt har oppstått (strømbrudd, internettsvikt eller tjenesteavbrudd fra f.eks. ISP, Microsoft eller tilsvarende) eller at en instruktør må melde forfall som følge av sykdom, erstattes med nytt, tilsvarende kurs senest 4 måneder etter det opprinnelige tidspunkt. Følgekostnader som reiseutgifter, hotellopphold m.m. dekkes ikke. Hvis ikke Airwatch kan levere et slikt kurs innen tidsfristen, innrømmes refusjon av kursavgiften.

Rettigheter til innhold og kursmateriell

Kopiering av kursinnhold, enten deler eller hele, er strengt forbudt. Brudd på loven om opphavsrett til åndsverk m.v. vil bli anmeldt.

Airwatch forbeholder seg retten til å endre kursinnhold uten forutgående varsel. Hva kurset inneholder vil fremgå av kursbeskrivelsen.

Materiell produsert av Airwatch

Alt materiale som tekst, logoer, bilder, figurer og eventuelle dokumenter er produsert av Airwatch AS og er underlagt lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å benytte eller kopiere materiale eller dokumenter i egen undervisning, uten skriftlig avtale fra Airwatch.

Kursdeltakere som har konto hos droneskole.no plikter til enhver tid å følge de betingelsene som Airwatch setter for bruk av konto og materiell.

Materiell og dokumenter der det eksplisitt fremgår at slike er tillatt for nedlasting er også underlagt lov om opphavsrett. Dette materiellet er kun tillatt til personlig, eller til intern bruk hos operatør. Det er ikke tillatt å kopiere eller videreformidle materiell i noen form, verken elektronisk eller på annen måte, uten skriftlig avtale fra Airwatch.

Bruk av åpne, frie medier (YouTube m.fl.)

Airwatch benytter tidvis fritt tilgjengelig materiale fra YouTube eller andre kilder, som støttemateriell i undervisningssammenheng.

Noe av materialet fra YouTube er produsert av Airwatch eller av konsulenter som arbeider på oppdrag for Airwatch og er fritt tilgjengelig for alle.

Om det brukes materiale fra andre, uavhengige kilder, så er kilden (opphavet) til materialet angitt. Det kan hende at slikt materiell inneholder produktplassering eller reklame, men vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til produkt, utforming, kvalitet, politiske meninger eller religiøs overbevisning, i slike sammenhenger.

Brudd på reglene og betingelsene

Brudd på reglene og betingelsene kan føre til umiddelbar terminering av kurstjenester eller brukerkonto. Kursavgift eller andre utgifter vil ikke bli refundert. Ved brudd på norsk lov, vil forholdet bli anmeldt.

GDPR - Personvernforordningen (hovedpunkter)

De opplysningene som oppgis under bestilling er et minimum, men nødvendige for at vi skal kunne opprette en personlig konto og evt. kunne kontakte deg ved behov, enten via e-post eller telefon.

Opplysningene du oppgir vil kunne overføres til andre datasystemer som Airwatch eier eller har ansvaret for, eller til våre samarbeidspartnere.

Du kan når som helst be om følgende:

  • Innsyn i opplysningene vi har registrert om deg.
  • Utskrift av dine opplysninger
  • Bli slettet fra databasen ved å sende en forespørsel om dette til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Det innebærer at alle opplysninger om deg blir slettet. Ønsker du å opprette en konto senere, så må du registrere deg på nytt.

Airwatch har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Les om vår fullstendige personvernerklæring her

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.