Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Operatører som ønsker å gå for Light Unmanned operator Certificate (LUC) trenger å utvikle et trygghetsstyringssystem (SMS).

Airwatch bistår i utvikling av slike, basert på en mal vi har utviklet. Den kan enten leveres separat med bistandstjeneste eller som et supplement til en operasjonsmanual som er basert på vår mal godkjent av Luftfartstilsynet.

Krav til et SMS

 1. En UAS-operatør som søker om et LUC, skal etablere, gjennomføre og vedlikeholde et trygghetsstyringssystem som tilsvarer organisasjonens størrelse og arten og kompleksiteten til aktivitetene, med hensyn til farene og tilhørende risikoer ved disse aktivitetene.
 2. UAS-operatøren skal oppfylle alle følgende krav:
  1. utnevne en ansvarlig leder som er bemyndiget til å sikre at all virksomhet i organisasjonen utføres i samsvar med gjeldende standarder og at organisasjonen fortsetter å oppfylle kravene i styringssystemet og prosedyrene beskrevet i LUC-håndboken omtalt i UAS.LUC.040
  2. Etablere klare linjer med ansvar og forpliktelser i hele organisasjonen
  3. Etablere og opprettholde en trygghetspolitikk og tilhørende trygghetsmål
  4. utnevne nødvendig trygghetspersonell til å iverksette trygghetspolitikk
  5. etablere og opprettholde en prosess for risikostyring, inkludert identifisering av fare i aktivitetene til UAS-operatøren, deres evaluering og styring av tilhørende risiki, inkludert risikoreduserende tiltak og effekten av disse
  6. fremme trygghet i organisasjonen gjennom:
   1. opplæring
   2. kommunikasjon
  7. dokumentere alle viktige prosesser i trygghetsstyringssystemet for å informere ansatte om deres ansvar og prosedyren for å endre denne dokumentasjonen. Viktige prosesser:
   1. trygghetsrapportering og interne undersøkelser
   2. operasjonell kontroll
   3. kommunikasjon om trygghet
   4. opplæring og fremme av trygghet
   5. overvåkning av etterlevelse
   6. styring av flygerisiko
   7. endringshåndtering og ledelse
   8. grensesnitt mellom organisasjoner
   9. bruk av underleverandører og partnere
  8. etablere en uavhengig funksjon for å overvåke overholdelse av de relevante kravene i denne forskrift på en tilstrekkelig måte, inkludert et system med tilbakemelding om resultater til den ansvarlige lederen for å sikre effektiv gjennomføring av nødvendige avbøtende tiltak.
  9. sikrer at sikkerhetsrisikoen knyttet til en tjeneste eller et produkt levert gjennom underleverandører blir vurdert og håndtert i operatørens trygghetsstyringssystem.
 3. Hvis organisasjonen har andre organisasjonssertifikater innenfor rammen av forordning (EU) 2018/1139, kan trygghetsstyringssystemet til UAS-operatøren være innlemmet med trygghetsstyringssystemet som kreves under ett eller flere av disse tilleggssertifikatene.