Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

Ubemannede luftfartsoperasjoner skal være i samsvar med Forordning (EU) 2019/947 i forhold til regler og prosedyrer for operasjon med ubemannede luftfartøyer, gjeldende fra 1. januar 2021, med henvisning til Forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og delegerende Forordning (EU) 2019/945 om ubemannede luftfartøysystemer og tredjepartsoperatører av ubemannede luftfartøysystemer.

Vår nye mal for operasjonsmanual (OM) tilfredsstiller kravet til obligatorisk innhold i Spesifikk kategori, i hht. Forordning (EU) 2019/947.

Foruten at den er tilpasset operatører som utelukkende skal operere i Spesifikk kategori (Cat B), tar den spesielt hensyn til operatører som både skal operere i Åpen og Spesifikk kategori, noe som vil være situasjonen for mange operatører som tidligere har operert i RO-2 eller RO-3.

Etter 1. januar 2021 er det intet skille mellom rekreasjons- og næringsmessig flyging. Begge former for flyging er underlagt Forordning (EU) 2019/947. 

Forordning (EU) 2019/947 definerer to hovedkategorier i sin inndeling av luftfartøyer og de operasjonelle begrensningene rundt disse:

  • Åpen kategori med lav risiko, også kalt Kategori A
  • Spesifikk kategori med høyere risiko, også kalt Kategori B

Se begrensningene mellom Åpen og Spesifikk kategori.

OM er derfor delt i fem dokumentseksjoner:

  1. Seksjon 1: Felles del for alle piloter og øvrig mannskap, uavhengig av operasjonell kategori
  2. Seksjon 2: Utvidet del som omhandler krav til operasjoner i Spesifikk kategori
  3. Seksjon 3: SORA, PDRA samsvarserklæringrisikoanalyser for spesifikke operasjoner
  4. Seksjon 4: Trygghetsstyringssystem (SMS) – Kun aktuelt for operatører som skal operere som Light UAS Operator Certificate (LUC)
  5. Seksjon 5: Vedlegg

Basisinformasjon og felles retningslinjer for alt mannskap, uavhengig av operasjonell kategori, er beskrevet i Seksjon 1.

Piloter og mannskap som skal utføre operasjoner utover begrensningene i Åpen kategori (A1 - A3), må operere i Spesifikk kategori. Disse er beskrevet i Seksjon 2 og 3.

For operatører som skal operere som LUCLight UAS Operator Certificate, er Seksjon 4 satt av til obligatorisk beskrivelse av Trygghetsstyringssystem (Safety Management System).

OM er ikke et selvstendig produkt for salg, men følger med som en del av Standard bistandsavtale på 15 timer, for OM i hht. Part-UAS.