Sky2.jpg
Bemannet og ubemannet luftfart i trygg samhandling?
Fremtiden er her nå...
FL3700_lofoten.png
Teorikurs for operasjoner i Spesifikk kategori
(STS/PDRA/SORA)
Sky1.jpg
CRM & Just Culture
U-space
SORA
Forordning (EU) 2019/947 (BSL A 7-2)
Operasjonsmanual (OM)
Safety Management System & compliance monitoring
iConspicuity (ADS-L)
BVLOS
previous arrow
next arrow

En godkjent driftstillatelse fra Luftfartstilsynet viser at operatøren har tilfredsstilt minstekravet til dokumentasjon og beskrivelser på hvordan operasjonene er tenkt gjennomført, på det tidspunktet godkjennelsen forelå.

I vilkårene for driftstillatelsen står det bl.a:

 1. Operasjonene skal foregå i tråd med virksomhetens operasjonstillatelser, SORA (eller PDRA/STS) og operasjonsmanual (OM).
 2. Luftfartstilsynet skal være i besittelse av en kopi, eller elektronisk kopi av den til enhver tid gjeldende SORA (eller PDRA/STS).
 3. Enhver revisjon av SORA (eller PDRA/STS) og OM skal godkjennes av Luftfartstilsynet.

I tillegg står det: Operatøren har et selvstendig ansvar for å påse at manualverk og operasjonene som utføres er i tråd med luftfartsbestemmelsene. En godkjenning av en feil i manualverk endrer ikke dette.

Det er to spørsmål en operativ leder skal være opptatt av, i tiden etter at driftstillatelsen foreligger:

 1. Følger vi i praksis det som står beskrevet i operasjonsmanualen, prosedyrer, sjekklister, skjemaer og annet under planlegging, gjennomføring og etterarbeid?
 2. Følger vi dagens regelverk?

Samsvar og etterlevelse beskriver prosedyrer og retningslinjer for hvordan kontrollere graden av etterlevelse av prosedyrer og metoder, lover, regelverk, kommunikasjon og samarbeid, samt kunne foreta nødvendige korrigeringer på områder der det manglende samsvar.

Arbeidet som ligger i å overvåke etterlevelse av samsvar og korrigere avvik, ligger på et flerdimensjonalt plan:

 • Menneskelige faktorer, dvs. organisasjonen, fra ansatte til toppledelse, og dens forvaltning av organisasjonens kompetanse, kultur, sosiale relasjoner og kommunikasjonseffektivitet og kvalitet.
  • Når man er i samsvar, trenger man ikke tenke på om man er det eller ikke på et gitt tidspunkt. Samsvar skal føles som en naturlig, integrert del av å gjøre de riktige tingene, og tingene riktig. Samsvar skal være normalen.
  • Om man faller for fristelsen til å ta en snarvei eller utfører en prosedyre på en annen måte enn det som er dokumentert, så skal ryggmargsrefleksen være at det føles «unaturlig og feil».
  • Dette kan gjerne kalles operasjonell kulturutvikling, styrt av den enkeltes holdninger. Overvåkning av samsvar måler «kulturdrift» i forhold til målsetningen.
 • Dokumentadministrasjon, dvs. oppfølging, rettelser, sporbarhet og versjonskontroll av beskrivelser, prosedyrer, sjekklister, tekniske håndbøker og liknende skal gjøres, når feil eller manglende samsvar oppdages.
  • Regelverket oppdateres og fornyes stadig. Hvordan sørger man for å endre dokumentasjonen i hht. dette?
  • Driftstillatelsen gir godkjenning under forutsetning at gjeldende regelverk (forordningen) blir fulgt til enhver tid. Denne målsetningen har vi erklært overfor LT og skrevet under på.
  • Motsatt, uten å kontrollere graden av etterlevelse underveis, vil avvik oppstå.
 • Kontrollorgan, en systematisk funksjon som overvåker driftsavvik forårsaket av menneskelige faktorer, endringer i regelverk, mangler og feil i styrende dokumentasjon og samhandling mellom disse. Kontrollorganet skal sørge for å benytte sin etablerte korrigeringsmekanisme, for å kunne oppdage, dokumentere, håndtere og lukke driftsavvik.

Samsvar og etterlevelse er uløselig knyttet til risikostyring, trygghet, sporbarhet og kvalitetssikring. Ved å legge en strategi for målstyring, gjennom samsvar og etterlevelse, kan de daglige operasjonene foregå med visshet om at de utføres i hht. gjeldende regelverk, operasjonsmanual og på de vilkårene Luftfartstilsynet har gitt i operasjonstillatelsen.

Når samsvar er "modus operandi", skapes følelsen av kontroll i en krevende arbeidssituasjon, fordi alle vet hva som skal gjøres og hvordan det gjøres. Vi har med dette skapt et kvalitetssikret fundament for å ivareta sikkerhet og trygghet under operasjoner, i tillegg til å ha som målsetning en «null-funn visjon" i forhold til revisjoner fra Luftfartstilsynet.

Ta kontakt for å få mer informasjon om hvordan løse utfordringen med samsvarskravet.